ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อวิน

    โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๖๕/๔๙  หมู่ ๓ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๔๕๒๒๖  เขตเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  สังกัดสำำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ (สพป.ชบ.๓) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านบ่อวินมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา  เขตบริการชองโรงเรียน คือ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่ ๕ ตำบลบ่อวิน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีครูจำนวน  ๓๔ คน และนักเรียนทั้งสิ้น ๘๗๒