ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุพงศ์ ไทยน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมงคล ชฎาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศิริการณ์ น้อยวังหิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3