ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมงคล ชฎาแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศิริการณ์ น้อยวังหิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอิสริยา โดยสมาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2