ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิริเยนะ  ทุกขะมัจเจติ หมายถึง จักพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร