ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนารี ผามั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจริยา นาชัยเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1