ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนารี ผามั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจริยา นาชัยเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1