ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.             พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.             ส่งเสริมการใช้และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา

3.             ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

4.             สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

5.             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

6.             ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน  
       ระดับชาติ

7.             พัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้