ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในทุกระดับ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรและสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนทุกระดับได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ทันยุคสมัย

5. โรงเรียนมีความพร้อม และมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี

2. ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ