ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยาณัต พลเกิ้น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :