ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชรี ปุณขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตติยา แซ่ซึ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางปาริยชาต ดำรงค์อยู่ยืน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกรวลัย ถนอมรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายกันตวิชญ์ ยังบุญช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววนิดดา ลุนสแกวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1