ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริยาณัต พลเกิ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติยา แซ่ซึ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางปาริยชาต ดำรงค์อยู่ยืน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววัชรี ปุณขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกรวลัย ถนอมรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายกันตวิชญ์ ยังบุญช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววนิดดา ลุนสแกวงศ์
ครูผู้ช่วย