ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
    โรงเรียนบ้านบ่อวินมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล ส่งเสริิมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิถีความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง