ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิสยา โชติช่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจฉรา แท่นศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายพจนาฎ รุ่งเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุชานันท์ เดชศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธีรนุช พินิจมนตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวฐิติกานต์ เนตรใส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวหฤทัย ปักเขมายัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวยุภาพร วาทสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุกัญญา เสาว์ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวแนนทอง ชินบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1