ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิสยา โชติช่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชยุตรา สุโขยะไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัจฉรา แท่นศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายพจนาฎ รุ่งเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุชานันท์ เดชศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธีรนุช พินิจมนตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติกานต์ เนตรใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวหฤทัย ปักเขมายัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุภาพร วาทสิทธิ์
ครูผู้ช่วย