ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิตติยา นาทองหล่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธรรศญา เมืองนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางจิรภัทร อธิลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปาณิสรา เพ็ญทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางณัฐวิภา หนูแก้ว
ครูผู้ช่วย