ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางนิตยา จูวันนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธวัชชัย ไชยธงรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยวัฒน์ ราชประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2