ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนิตยา จูวันนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยวัฒน์ ราชประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2