ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนนทิยา พันธ์เพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพนิดา อินทรเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

กานต์ธิดา ปสังคมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมณฑกานต์ บุญสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววราพร วิมลมงคลพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวณัฐวดี ตะนะภักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุนทรี สอนท่าโก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกัญญารัตน์ รัตนบุตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1