ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนนทิยา พันธ์เพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพนิดา อินทรเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

กานต์ธิดา ปสังคมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมณฑกานต์ บุญสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววราพร วิมลมงคลพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวณัฐวดี ตะนะภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนทรี สอนท่าโก
ครูผู้ช่วย