ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางศศิธร ขวัญหลาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายอนุศิลป์ หินชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายประสิทธิ์ โนนสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอวรวรรณ โทณผลิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนารี ผามั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจริยา นาชัยเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1