ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศศิธร ขวัญหลาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายประสิทธิ์ โนนสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนุศิลป์ หินชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2