ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปัทมาพร ศรีกำพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศศิธร ขวัญหลาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิศารัตน์ ฤทธิ์แสนตอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายประสิทธิ์ โนนสูง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอนุศิลป์ หินชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2