ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปียานุช สายทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววันนา ก้านบัว
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนาวดี อินปราง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอารีรัตน์ นามเกษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสร้อยสุดา แสนแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชนากาญจน์ งานขยัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุวนันท์ บุญมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2