ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : กำนันคณิต เจียหลิม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง แสงเพลิง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผญ.บรรจง แก้วมณี
ตำแหน่ง : คณะกรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : สท.วิมล จันทร์ยิ้ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รองนายกอบต.วิไลวรรณ เกิดไพบูลย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผญ.สมพงษ์ จุรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผญ.กนกศรี กำปั้นนาค
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ นิลบดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : คณะกรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ กระต่ายเพชร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ